news blog logo
news menu leftnews menu right
Home ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ความรู้และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียนเผยแพร่ความรู้และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน PDF พิมพ์ อีเมล

ศธ. จัดอบรมเผยแพร่ความรู้และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน วันที่ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมกับการเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองของทุกคนที่เข้ารับการอบรม ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การศึกษาเป็นกลไกในการปลูกฝังค่านิยม แนวความคิด ความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียน

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีอำนาจหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาในฐานะที่มีอำนาจหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูและการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท จะต้องเตรียมคนให้มีทัศนคติเกี่ยวกับประเทศอาเซียนที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและประโยชน์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีกฎหมายหรือใช้กฎหมายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละหน่วยงานจะต้องมาร่วมกันพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียนและต้องมาศึกษาว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันของกระทรวงศึกษามีความบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหรือไม่ ตลอดจนพิจารณาร่วมกันว่ามีความจำเป็นต้องบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องใดอีกหรือไม่ หวังว่าการอบรมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปเป็นแนวทางในการนำเสนอผู้มีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบของกระทรวงศึกษาให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชั้น 1 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร  0 2628 6346
สายด่วนการศึกษา 1579

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, domains. Valid XHTML and CSS.