news blog logo
news menu leftnews menu right
Home ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9ข้อมูลที่ให้บริการ ตามมาตรา 9 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 14:53 น.

 

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

- ประกาศผลการสอบแข่งขัน การรับทุนต่างๆ

- ตอบข้อหารือของสำนัก / กอง

 

(2) นโยบาย หรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน

- ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ

- หนังสือเวียน ก.พ.

 

(3) แผนงาน / โครงการและงบประมาณของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณที่กำลังดำเนินการ

 

(4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนวิธีการดำเนินการ

- คู่มือรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ

- คู่มือรับรองสถาบันภาครัฐ

- คู่มือรับรองสถาบันภาคเอกชน

คู่มือการสอบสวนทางวินัย (ดูเอกสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ก.พ.)

- คู่มือการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เล่ม 1 (ดูเอกสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ก.พ.)

 

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง ตามมาตร 7 วรรคสอง (ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร)

- ไม่มี

 

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

- ไม่มี

 

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

- มติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ดูเอกสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ก.พ.)

- มติคณะอนุกรรมการวิสามัญต่างๆ (ดูเอกสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ก.พ.)

 

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชั้น 1 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร  0 2628 6346
สายด่วนการศึกษา 1579

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, domains. Valid XHTML and CSS.