news blog logo
news menu leftnews menu right
Homeผลิตหนังสือเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เปรียว   
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:25 น.

ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  รวมทั้งผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค. หารือกับตัวแทนสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  และผู้บริหารโรงเรียน  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

 

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสรุปดังนี้

- มีความเห็นว่าไม่ควรนำเงินที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ควรนำไปใช้ในการจัดซื้อหนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัดเท่านั้น เนื่องจากประเทศไทยใช้งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนเพียง 700 บาทต่อหัว ในขณะที่ประเทศอื่นใช้งบประมาณมากกว่าหลายเท่าตัว

- เห็นชอบปฏิทินแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน ที่ระบุให้โรงเรียนดำเนินการและทำใบสั่งซื้อภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยผู้ขาย (ร้านค้าย่อย) แจ้งรายการสั่งซื้อหนังสือให้สำนักพิมพ์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และสำนักพิมพ์จะต้องดำเนินการและส่งหนังสือไปยังร้านค้า เพื่อส่งต่อไปถึงโรงเรียนภายในวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2557

- ให้มีการทบทวนรายการหนังสือที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สพฐ. เพื่อให้โรงเรียนได้เลือกซื้อ โดยจัดทำข้อมูลให้รายการเหล่านี้ทันสมัย ตรงกับความเป็นจริง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้อมูลล้าสมัย นำไปสู่การสั่งซื้อหนังสือที่ไม่มีการพิมพ์หรือไม่มีการใช้แล้ว

- ให้มีการเพิ่มกรรมการตรวจสอบหนังสือที่จะรับรอง และเพิ่มค่าตอบแทนแก่กรรมการฯ เพื่อให้สามารถรับรองคุณภาพหนังสือได้มากและรวดเร็วขึ้น ในกรณีที่มีการซื้อหนังสือจากหลายสำนักพิมพ์ ทั้งจากองค์การค้าของ สกสค.และสำนักพิมพ์เอกชน เพราะที่ผ่านมามักจะมีปัญหาคือ เมื่อหนังสือจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมาไม่ทัน ทำให้การตรวจรับทั้งหมดหยุดชะงักและไม่มีการนำหนังสือส่วนอื่นไปใช้ จากนี้จึงจะมีการทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า หากหนังสือจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งไปถึงก่อน สามารถตรวจรับก่อนได้ เพื่อนำหนังสือส่วนนั้นไปใช้ เพราะหลายกรณีจะพบว่าหนังสือที่มาช้า ก็มาช้าจากแหล่งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อแหล่งอื่น

จากการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ มีข้อเสนอเพิ่มเติมที่น่าสนใจจากสมาคมฯ ตัวแทนครู ผู้บริหาร ที่ต้องการหาทางแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์จากหนังสือเรียน และได้หนังสือเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อต้องการแก้ปัญหาการจัดพิมพ์หนังสือเรียนไม่ให้เกิดความล่าช้า และได้หนังสือเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีทั้งความร่วมมือและการแข่งขันกัน โดย ศธ.พร้อมจะสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชน ระบบราชการ และผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเต็มที่และเป็นธรรม

จากการหารือในครั้งนี้ ทำให้ได้รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างมาก โดยไม่คิดว่าปัญหาต่างๆ เป็นภาระของรัฐบาล ดังนั้น จึงต้องการรับฟังเพื่อนำไปแก้ปัญหาจริงจัง โดยมอบให้ปลัด ศธ.รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด และเสนอให้ที่ประชุมองค์กรหลักพิจารณาแนวทางการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพตำราเรียนต่อไป

นายปราสาท วิทยาภัทร์ นายกสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา กล่าวว่า จากการที่ ศธ.ได้เชิญตัวแทนสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มาประชุมระดมความคิดเห็นและหาทางออกเรื่องการผลิตหนังสือเรียน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จากนั้นสมาคมฯ ได้ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมทั้งนำข้อสรุปมาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ คือ

1. การจัดส่งหนังสือเรียนไม่ทันก่อนเปิดภาคเรียน ประเด็นนี้เป็นปัญหาจากการโอนเงินงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับโรงเรียนล่าช้าและไม่เต็ม 100% ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาคือ ต้องโอนเงินงบประมาณทั้ง 100% ลงโรงเรียนให้รวดเร็วขึ้น ให้ถึงโรงเรียนภายใน 15 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยระบุให้โรงเรียนใช้งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามที่กระทรวงศึกษากำหนดเท่านั้น ซึ่งทาง ศธ.ควรจะมีกระบวนการติดตาม เพื่อให้ได้ผลตามนโยบายเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด

2. การพัฒนาคุณภาพตำราเรียนให้มีคุณภาพ ตามแนวนโยบายการศึกษาของชาติ และความคาดหวังของหลักสูตร

2.1 กระทรวงศึกษาธิการควรแต่งตั้งตัวแทนจากสมาคมฯ หรือสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตหนังสือเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ และพร้อมจะร่วมทำงานกับกระทรวงฯ ให้เป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้ผลิตและกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าใจแนวทางการพัฒนาการศึกษาตรงกัน จะทำให้การพัฒนาและการผลิตหนังสือเรียนและสื่อเทคโนโลยีต่างๆ มีคุณภาพที่มี สอดคล้องกับหลักสูตร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแต่ละครั้ง ควรจะมีเวลาให้แก่ผู้ผลิตหนังสือเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการใช้หลักสูตรจริงพร้อมกันทุกโรงเรียน

2.2 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบหนังสือเรียน ที่ผ่านมาสำนักพิมพ์มีเวลาเตรียมตัวในการผลิตหนังสือเรียนค่อนข้างน้อย และกระบวนการตรวจค่อนข้างล่าช้า ส่งผลต่อการผลิตหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ต่างๆ เกิดความล่าช้าไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักพิมพ์ต่างๆ ยินดีมีส่วนช่วยสนับสนุนการตรวจหนังสือให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเสนอให้เพิ่มอัตราค่าตรวจให้เหมาะสม เพื่อจะได้สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และรับงานได้เพียงพอกับภาระงานที่กระทรวงฯ จะกำหนดขึ้น

2.3 สร้างสภาวการณ์แข่งขันอย่างเสรี เพื่อให้ทุกสำนักพิมพ์ได้แข่งขันกันพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียน และสื่อต่างๆ พร้อมพัฒนาระบบการตลาด โดยราชการควรเสนอแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อให้เหมาะสมกับประเภทของหนังสือและสื่อแต่ละชนิด และต้องให้อิสระกับโรงเรียนในการเลือกซื้อหนังสือเรียนได้อย่างเสรี ปราศจากการชี้นำ หรือการครอบงำใดๆ

3. การยกระดับคุณภาพหนังสือเรียน กศน. ปัจจุบันการพัฒนาหนังสือเรียนและการจัดหาหนังสือเรียนให้นักศึกษาของ กศน. ยังขาดความเป็นระบบและไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จนยากที่จะปฏิบัติตามได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ผลิตหนังสือเรียนตามหลักสูตร กศน.ติดต่อมาหลายปี ควรที่จะได้พัฒนาระบบและแนวปฏิบัติให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชั้น 1 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร  0 2628 6346
สายด่วนการศึกษา 1579

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, domains. Valid XHTML and CSS.