news blog logo
news menu leftnews menu right
Home ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร ปฐมนิเทศ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ปฐมนิเทศ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ PDF พิมพ์ อีเมล

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ จำนวน ๑๔๐ คน แบ่งเป็นทุนประเภท ๑ จำนวน ๑๔ คน และทุนประเภทที่ ๒ จำนวน ๑๒๖ คน รวมทั้งสิ้น   ๑๔๐ คน ซึ่งมีจำนวนแตกต่างกันอยู่มาก อย่างไรก็ตามนักเรียนทุนถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกของโครงการฯ ซึ่งจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความแตกต่างจากที่นักเรียนได้ศึกษาในขั้นพื้นฐาน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมทั้งทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะต่างๆ และภาษาต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากในอนาคตประเทศไทยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอื่นๆ ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของ นักเรียนทุกคน โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมืออย่างเสรีในภูมิภาค จึงมิได้แข่งขันกับคนไทยเท่านั้น แต่จะแข่งขันกับพลเมืองอาเซียนด้วย นักเรียนจึงควรพิจารณา อย่างรอบคอบในการเลือกเรียน ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ตนมีความถนัด เพื่อจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำมาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"ขอให้นักเรียนนำประโยชน์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตในอนาคต และขอให้อดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ตระหนักไว้เสมอท่านคือนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยเพื่อทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม สร้างภาพพจน์ที่ดีของโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ให้เป็นที่ประจักษ์" ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

สำหรับ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  เป็นนโยบายที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ  กระทรวงการต่างประเทศ  และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายสามัญและสายอาชีพในทุก
เขต/อำเภอ  ที่เรียนดี  ครอบครัวมีรายได้น้อย  ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว 4 รุ่น  โดยรุ่นที่ 1  เมื่อปี พ.ศ. 2547  มีผู้รับทุนจำนวน 921 คน รุ่นที่ 2  เมื่อปี พ.ศ. 2549  มีผู้รับทุนจำนวน 915 คน  รุ่นที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2555  มีผู้รับทุนจำนวน 689 คน

ในปี พ.ศ. 2556  กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการฯ รุ่นที่ 4 โดยจัดสรรทุนจำนวน 1,856 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  ทุนประเภท 1 สำหรับผู้ที่เรียนดี  มีรายได้น้อย  ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี  จำนวน 928 ทุน  และทุนประเภท 2  สำหรับผู้ที่เรียนดี ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว  ให้ไปเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์  จำนวน 928 ทุน  โดยได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกไปแล้ว 2 รอบ  ผลการสอบทั้งสองรอบมีผู้รับทุนรุ่นที่ 4 จำนวนทั้งหมด 237 คน

เนื่องจากจำนวนผู้รับทุนรุ่นที่ 4  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ยังมีจำนวนทุนคงเหลือ 1,619 ทุน  แบ่งเป็นทุนประเภท 1 จำนวน 902 ทุน  และทุนประเภท 2 จำนวน 717 ทุน  คณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  ได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้รับทุนรุ่นที่ 4  รอบที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้รับทุนเพิ่มมากขึ้น  โดยใช้หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกแบบเดียวกับรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 เปิดรับสมัครเฉพาะเขต/อำเภอ ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุนในรอบที่ 1 และรอบที่ 2

สำหรับประเทศที่ให้นักเรียนทุนไปศึกษา กำหนดให้เป็นกลุ่มประเทศเดิมที่นักเรียนทุน รุ่นที่ 1 - 3 ไปศึกษา ได้แก่  ฝรั่งเศส  เยอรมนี  อิตาลี เนเธอร์แลนด์  เดนมาร์ก  สวีเดน  สเปน  ออสเตรีย  สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา  รัสเซีย  ญี่ปุ่น  จีน  อินเดีย  มาเลเซีย  สิงคโปร์  อียิปต์  และประเทศไทย รวมทั้ง ประเทศทางเลือกใหม่เพิ่มเติมอีก 17 ประเทศ  โดยพิจารณาจากประเทศที่มีระบบการศึกษาไม่ซับซ้อนมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้แก่ อาร์เจนตินา  ชิลี  เม็กซิโก บราซิล  เบลเยียม  ฮังการี  โปรตุเกส  ฟินแลนด์  นอร์เวย์  ฮ่องกง เกาหลีใต้  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  อิสราเอล  สหรัฐอาหรับเอมิเรต ซาอุดิอาระเบีย และแอฟริกาใต้  รวมทั้งหมด  35 ประเทศ  นอกจากนี้ นักเรียนทุนสามารถเลือกไปศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักได้  อาทิ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  ออสเตรเลีย  เป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้รับทุนประเภท 1 ที่เลือกไปศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และผู้รับทุนประเภท 2  ต้องศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเท่านั้น

กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2557  และสอบข้อเขียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้โดยส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จากสื่อประชาสัมพันธ์และประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุน  รุ่นที่ 4  รอบที่ 3  โดยเรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนwww.odos.moe.got.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โทร 0 2628 5646 ต่อ 105 - 107  ในวันและเวลาราชการ

 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชั้น 1 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร  0 2628 6346
สายด่วนการศึกษา 1579

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, domains. Valid XHTML and CSS.